តារាងដេរីវេធម្មតា

ខាងក្រោមនេះគឺជាតារាងនៃអនុគមន៍ដេរីវេដែលត្រូវគេប្រើជារឿយៗ។

ដែននៃD_f \,\! អនុគមន៍f(x) \,\! ដែននៃដេរីវេD_{f'} \,\! ដេរីវេf'(x) \,\! លក្ខខណ្ឌ
\R \,\! k \,\! \R \,\! 0 \,\!
\R \,\! x \,\! \R \,\! 1 \,\!
\R \,\! x^2 \,\! \R \,\! 2x \,\!
\R_+ \,\! \sqrt{x} \,\! \R_+^* \,\! \frac{1}{2\sqrt{x}} \,\!
\R^* \,\! \frac{1}{x} \,\! \R^* \,\! -\frac{1}{x^2} \,\!
\R \,\! x^n \,\! \R \,\! nx^{n-1} \,\! n \in \N \,\!
\R^* \,\! \frac{1}{x^n} \,\! \R^* \,\! -\frac{n}{x^{n+1}} \,\! n \in \N \,\!
\R_+ \,\! \sqrt[n]{x} \,\! \R_+^* \,\! \frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}} \,\! n\in\N~
\R_+ \,\! x^{\alpha} \,\! \R_+ \,\! \alpha x^{\alpha-1} \,\! \alpha \geq 1 \,\!
\R_+ \,\! x^{\alpha} \,\! \R_+^* \,\! \alpha x^{\alpha - 1} \,\! <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/km/math/a/6/c/a6c76bd785cf3a69b6b0ebea14c10ba7.png&quot; alt="0 < \alpha
\R_+^* \,\! x^{\alpha} \,\! \R_+^* \,\! \alpha x^{\alpha - 1} \,\! <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/km/math/f/d/a/fda1cad5fc9d43bde83f92847fd7efc2.png&quot; alt="\alpha
\R \,\! \sin x \,\! \R \,\! \cos x \,\!
\R \,\! \cos x \,\! \R \,\! - \sin x \,\!
\R \backslash\left(\frac\pi2+\pi\Z\right) \,\! \tan x \,\! \R \backslash\left(\frac\pi2+\pi\Z\right) \,\! \frac{1}{\cos^2 x} = 1+\tan^2 x \,\!
\R \backslash\left(\pi\Z\right) \,\! \cot x \,\! \R \backslash\left(\pi\Z\right) \,\! - \frac{1}{\sin^2 x} = -1-\cot^2 x \,\!
[ -1 , 1 ] \,\! \arcsin x \,\! ] -1 , 1 [ \,\! \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, \!
[ -1 , 1 ] \,\! \arccos x \,\! ] -1 , 1 [ \,\! -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, \!
\R \,\! \arctan x \,\! \R \,\! \frac{1}{1+x^2} \,\!
\R_+^* \,\! \ln x \,\! \R_+^* \,\! \frac{1}{x} \,\!
\R \,\! e^x \,\! \R \,\! e^x \,\!
\R_+^* \,\! \log_a x \,\! \R_+^* \,\! \frac{1}{x \ln a} \,\! 0 \,\!” />
\R \,\! a^x \,\! \R \,\! a^x \ln a \,\! 0 \,\!” />
\R \,\! \operatorname{sh} x \,\! \R \,\! \operatorname{ch} x \,\!
\R \,\! \operatorname{ch} x \,\! \R \,\! \operatorname{sh} x \,\!
\R \,\! \operatorname{th} x \,\! \R \,\! \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x} \,\!
\R \,\! \ \operatorname{argsh}\, x \,\! \R \, \! \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \, \!
 ]  1 , +\infty [ \,\! \ \operatorname{argch}\, x \,\!  ]  1 , +\infty [ \,\! \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \, \!
 ]  -1 , 1 [ \,\! \ \operatorname{argth}\, x \,\!  ]  -1 , 1 [ \,\! \frac{1}{1-x^2} \, \!
Advertisements

About rckbook

I'm a person who like reading books in free time.

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s