រូបមន្តត្រីកោណមាត្រត្រង់ kπ/7


តំលៃប្រហែល

យើងមានតំលៃប្រហែល

 cos(\frac{\pi}{7}) \simeq 0,9009688... \simeq \frac{9}{10} ~

តំលៃនេះអាចអោយយើងសង់បន្ទាត់ និង កំប៉ានៃមុំ ដែលមានរង្វាស់ជិតស្មើនឹង  \frac{\pi}{7}  ។

Pi sur 7.JPG

យើងគូសអង្កត់ \ [AB]  និង ចំនុច P មួយដែល

 AP = \frac{9}{10}AB ~

គេមានចំនុច C មួយជាចំនុចប្រសព្វរវាងរង្វង់​ផ្ចិត A កាំ AB ជាមួយនឹងបន្ទាត់កែង AB ត្រង់ P ។

ហេតុនេះមុំ  \widehat{BAC} ~ មានរង្វាស់ប្រហែលនឹង  \frac{\pi}{7}  ។

ដំណោះស្រាយសមីការមួយចំនួន

 • សមីការ​៖

 X^3 - X^2 -2X +1 = 0 ~

មានឫស៖

 \{2\cos(\frac{\pi}{7}), -2\cos(\frac{2\pi}{7}), 2\cos(\frac{3\pi}{7})\} ~

 

 • សមីការ៖

 X^3 + X^2 -2X - 1 = 0 ~

មានឫស៖

 \{-2\cos(\frac{\pi}{7}),2\cos(\frac{2\pi}{7}),-2\cos(\frac{3\pi}{7})\} ~

 

 • សមីការ៖

 X^3 + \sqrt{7}X^2 - \sqrt{7} = 0 ~

មានឫស៖  \{2\sin(\frac{\pi}{7}),-2\sin(\frac{2\pi}{7}),-2\sin(\frac{3\pi}{7})\} ~

 

 • សមីការ៖

 X^3 - \sqrt{7}X^2 + \sqrt{7} = 0 ~

a pour racines :

 \{-2\sin(\frac{\pi}{7}),2\sin(\frac{2\pi}{7}),2\sin(\frac{3\pi}{7})\} ~

 

 • សមីការ៖

 X^3 + \sqrt{7}X^2 - 7X + \sqrt{7} = 0 ~

មានឫស៖

 \{\tan(\frac{\pi}{7}),\tan(\frac{2\pi}{7}),-\tan(\frac{3\pi}{7})\} ~

 

 • សមីការ៖

 X^3 - \sqrt{7}X^2 - 7X - \sqrt{7} = 0 ~

មានឫស៖

 \{-\tan(\frac{\pi}{7}),-\tan(\frac{2\pi}{7}),\tan(\frac{3\pi}{7})\} ~

រូបមន្តអូម៉ូសែន

 \cos(\frac{\pi}{7}) - \cos(\frac{2\pi}{7}) + \cos(\frac{3\pi}{7}) = \frac{1}{2}~

 \cos(\frac{\pi}{7}) . \cos(\frac{2\pi}{7}) . \cos(\frac{3\pi}{7}) = -\frac{1}{8}~

 \cos(\frac{\pi}{7}).\cos(\frac{2\pi}{7}) - \cos(\frac{\pi}{7}).\cos(\frac{3\pi}{7}) + \cos(\frac{2\pi}{7}).\cos(\frac{3\pi}{7}) = -\frac{1}{2}~

 \sin(\frac{\pi}{7}) - \sin(\frac{2\pi}{7}) - \sin(\frac{3\pi}{7}) = -\frac{\sqrt{7}}{2}~

 \sin(\frac{\pi}{7}) . \sin(\frac{2\pi}{7}) . \sin(\frac{3\pi}{7}) = \frac{\sqrt{7}}{8}~

 \sin(\frac{\pi}{7}).\sin(\frac{2\pi}{7}) + \sin(\frac{\pi}{7}).\sin(\frac{3\pi}{7}) - \sin(\frac{2\pi}{7}).\sin(\frac{3\pi}{7}) = 0 ~

 \tan(\frac{\pi}{7}) + \tan(\frac{2\pi}{7}) - \tan(\frac{3\pi}{7}) = -\sqrt{7}~

 \tan(\frac{\pi}{7}) . \tan(\frac{2\pi}{7}) . \tan(\frac{3\pi}{7}) = \sqrt{7}~

 \tan(\frac{\pi}{7}).\tan(\frac{2\pi}{7}) - \tan(\frac{\pi}{7}).\tan(\frac{3\pi}{7}) - \tan(\frac{2\pi}{7}).\tan(\frac{3\pi}{7}) = -7~

រូបមន្តលីនែអ៊ែរ

 \cos(\frac{\pi}{7})\cos(\frac{2\pi}{7}) = \frac{1}{2}\cos(\frac{2\pi}{7}) + \frac{1}{4} ~

 \cos(\frac{\pi}{7})\cos(\frac{3\pi}{7}) = \frac{1}{2}\cos(\frac{\pi}{7}) - \frac{1}{4} ~

 \cos(\frac{2\pi}{7})\cos(\frac{3\pi}{7}) = -\frac{1}{2}\cos(\frac{3\pi}{7}) + \frac{1}{4} ~

 \cos^2(\frac{\pi}{7}) =\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(\frac{2\pi}{7}) ~

 \cos^2(\frac{2\pi}{7}) =\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(\frac{3\pi}{7}) ~

 \cos^2(\frac{3\pi}{7}) =\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(\frac{\pi}{7}) ~

 

រូបមន្តបន្ថយ

ចំពោះតំលៃផ្សេងៗនៃ k ក្នុង kπ/7 គេអាចត្រលប់ទៅរូបមន្តមុន

 \cos(\frac{4\pi}{7}) = -\cos(\frac{3\pi}{7}) ~

 \cos(\frac{5\pi}{7}) = -\cos(\frac{2\pi}{7}) ~

 \cos(\frac{6\pi}{7}) = -\cos(\frac{\pi}{7}) ~

 \sin(\frac{4\pi}{7}) = \sin(\frac{3\pi}{7}) ~

 \sin(\frac{5\pi}{7}) = \sin(\frac{2\pi}{7}) ~

 \sin(\frac{6\pi}{7}) = \sin(\frac{\pi}{7}) ~

 \tan(\frac{4\pi}{7}) = -\tan(\frac{3\pi}{7}) ~

 \tan(\frac{5\pi}{7}) = -\tan(\frac{2\pi}{7}) ~

 \tan(\frac{6\pi}{7}) = -\tan(\frac{\pi}{7}) ~

លក្ខណៈគួរកត់សំគាល់

យើងមាន

 \forall k \in \mathbb{Z}, \quad2^k\left(\cos^k(\frac{\pi}{7}) + \cos^k(\frac{3\pi}{7}) + \cos^k(\frac{5\pi}{7}) \right) \in \mathbb{N}^* ~

 

 • ចំពោះតំលៃដំបូងនៃ k វិជ្ជមាន គេទទួលបាន

 2\left(\cos(\frac{\pi}{7}) + \cos(\frac{3\pi}{7}) + \cos(\frac{5\pi}{7})\right) = 1 ~

 2^2\left(\cos^2(\frac{\pi}{7}) + \cos^2(\frac{3\pi}{7}) + \cos^2(\frac{5\pi}{7})\right) = 5 ~

 2^3\left(\cos^3(\frac{\pi}{7}) + \cos^3(\frac{3\pi}{7}) + \cos^3(\frac{5\pi}{7})\right) = 4 ~

 2^4\left(\cos^4(\frac{\pi}{7}) + \cos^4(\frac{3\pi}{7}) + \cos^4(\frac{5\pi}{7})\right) = 13 ~

 2^5\left(\cos^5(\frac{\pi}{7}) + \cos^5(\frac{3\pi}{7}) + \cos^5(\frac{5\pi}{7})\right) = 16 ~

 2^6\left(\cos^6(\frac{\pi}{7}) + \cos^6(\frac{3\pi}{7}) + \cos^6(\frac{5\pi}{7})\right) = 38 ~

 2^7\left(\cos^7(\frac{\pi}{7}) + \cos^7(\frac{3\pi}{7}) + \cos^7(\frac{5\pi}{7})\right) = 57 ~

។ល។

 • ចំពោះតំលៃដំបូងនៃ k អវិជ្ជមាន គេទទួលបាន

 \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\cos(\frac{\pi}{7})} + \frac{1}{\cos(\frac{3\pi}{7})} + \frac{1}{\cos(\frac{5\pi}{7})}\right) = 2 ~

 \frac{1}{2^2}\left(\frac{1}{\cos^2(\frac{\pi}{7})} + \frac{1}{\cos^2(\frac{3\pi}{7})} + \frac{1}{\cos^2(\frac{5\pi}{7})}\right) = 6 ~

 \frac{1}{2^3}\left(\frac{1}{\cos^3(\frac{\pi}{7})} + \frac{1}{\cos^3(\frac{3\pi}{7})} + \frac{1}{\cos^3(\frac{5\pi}{7})}\right) = 11 ~

 \frac{1}{2^4}\left(\frac{1}{\cos^4(\frac{\pi}{7})} + \frac{1}{\cos^4(\frac{3\pi}{7})} + \frac{1}{\cos^4(\frac{5\pi}{7})}\right) = 26 ~

 \frac{1}{2^5}\left(\frac{1}{\cos^5(\frac{\pi}{7})} + \frac{1}{\cos^5(\frac{3\pi}{7})} + \frac{1}{\cos^5(\frac{5\pi}{7})}\right) = 57 ~

។ល។

Advertisements

About rckbook

I'm a person who like reading books in free time.

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s